Kázeň na 3. pôstnu nedeľu 2022

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu 2022

Genesis 4, 1 - 8

Chceš, aby bolo menej zla vo svete? Nedovoľ mu, aby sa šírilo skrze teba!

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu, 20. marca 2022

 „Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho.“                                           

                                                                                   1. Mojžišova 4, 1- 8

            Milí bratia a sestry,

témou dnešnej nedele je premáhanie zlých mocností. Zvlášť v dnešných dňoch s pohľadom k nášmu východnému susedovi a prebiehajúcej vojne na jeho území, sa mnohí zamýšľame nad otázkou, prečo tu to zlo je, a možno aj nad tým, čo s tým my máme robiť. Nemysleli sme si, že vojna môže byť v 21. storočí tak blízko. Osobne som bol presvedčený, že vojna či vojny budú už len tienistou stránkou ľudských dejín. Tak ako má cirkev čierne obdobia v dávnej i nedávnej minulosti, tak má aj tento svet a jeho mocní. Napriek svojmu ešte nedávnemu presvedčeniu musím konštatovať, že mocnosti zla nestratili nič na svojej sile ani ohavnosti. Človek je schopný neuveriteľného zla ako jednotlivec ale, i ako kolektív.

            Čo sú to tie mocnosti zla, ktoré vidíme aj v týchto dňoch vôkol seba? Keď sledujem zlo pôsobiace okolo nás, môžeme hovoriť o imanentnom zle i o transcendentnom zle. Keď hovoríme o imanentnom zle, to sú konkrétni zlí ľudia okolo mňa, alebo ešte lepšie povedané, ľudia, ktorí konkrétne zlo páchajú. Zlo vykonané konkrétnym človekom na inom konkrétnom človeku, ktorého reálnu podobu vidím a vnímam. Transcendentné zlo je všeobecné zlo, ktoré nevnímam ako zlo jedného človeka či konkrétnej skupiny, ale zároveň ho môžem stotožniť s diablom a jeho pôsobením vo svete. Transcendentné zlo sa prejavuje v tom imanentnom. Pri nešťastiach nezavinených človekom niektorí hovoria o osude či o karme.  V každom prípade musíme skonštatovať, že zlo v jednej či druhej podobe je súčasťou nášho života a niekedy sa nás dotýka viac, inokedy menej. Neraz sme dokonca práve my tí, ktorí zlu napomáhajú či pôsobí skrze nás na tomto svete.

            Logickou otázkou je, čo s tým budeme robiť? Je vôbec potrebné  premáhať zlo a zlé mocnosti? Je to naša úloha alebo sa nás to nijako netýka, najmä ak sme presvedčení, že práve teraz nie sme súčasťou či nástrojom toho zla? Niekto povie: nechaj to tak, alebo diabla aj tak neporazíš a zlo bude vždy súčasťou ľudského života. Každý si musí prijať svoj „osud“ a nakoniec na tom aj tak nič nezmeníš. Tento postoj je skôr útekom ako riešením a môže mať vážne dôsledky na našu večnosť. Aj keď je pravda, že diabla vlastnými schopnosťami neporazíš, ale to neznamená, že sa o to nemáš aspoň pokúsiť. Tu mi napadá jeden veľmi pekný príbeh: More každý deň vyplavilo veľké množstvo mušlí na pláž. Rybári, ktorí sa vracali z nočného lovu si všimli, že tam deň čo deň chodí malý chlapec a hádže mušle späť do mora. Keď to takto pozorovali niekoľko dní, nedalo im a išli sa ho na to opýtať. Prečo hádžeš tie mušle do mora, opýtali sa ho. Vidíš, koľko ich tu je? Nikdy ich všetky nezachrániš a zajtra tu budú zase. Je to úplne zbytočné. Jeho odpoveď ich prekvapila. Malý chlapec sa zohol, zobral ďalšiu mušľu z piesku a hodil ju späť do mora a povedal: To je pravda, všetky mušle nezachránim, ale táto, táto bude žiť.

            Ako kresťania sa môžeme vyrovnať s prítomnosťou zla vo svete aj odpoveďou: Ja to nechám na Boha, nech sa s tým On vysporiada. Na jednej strane je to prístup dôvery v Božiu zvrchovanú moc a učí nás to pokore v uvedomení si faktu, že nie všetky veci máme vo svoje ruke. A naozaj, Pán Boh si so zlom vo svete poradí. Už dnes je odsúdené a príde čas, kedy bude aj zničené. Ale na druhej strane asi nie je správne čakať so založenými rukami, kedy Pán Boh zničí zlo či napraví následky zla. V Biblii naopak čítame veľa príbehov zo života, kedy si Pán Boh povolal do služby aktívnych ľudí, ktorí zabránili ďalšiemu šíreniu zla. Myslím si, že by sme nemali len čakať nato, čo urobí Pán Boh so zlom a jeho následkami, ale mali by sme pridať ruku k dielu, lebo práve my môžeme byť tou Božou zbraňou, ktorou Boh obmedzí zlo a jeho následky. Ako kresťan si uvedomujem, že diabol má väčšiu moc ako ja a nemôžem ho poraziť, ale na druhej strane môžem byť súčasťou Božej víťaznej armády.

            Aby sme ale nezostali len pri nejakých vzletných rečiach o zle transcendentnom ci imanentnom, rozmýšľajme v medziach nášho života i našich možností. V príbehu o Kainovi a Ábelovi čítame: Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! Na jednej strane si musíme uvedomiť vážnosť situácie, pretože na každého z nás je upriamená diablova žiadostivosť a hriech či zlo striehne aj pri našich dverách. Inak povedané, každý z nás sa môže stať súčasťou zla vo svete alebo priamo prostriedkom šírenia zla či utrpenia v živote iného človeka. To nás musí viesť k ostražitosti, aby sme čo najmenej prispeli k zlu vôkol nás. Hriech a zlo totiž nezraňuje len obeť, ale aj vykonávateľa. Kain vzbĺkol hnevom a zamračila sa mu tvár. Naopak, ak by dobre robil, nedal hriechu a zlu priestor vo svojom živote, jeho tvár by sa rozjasnila. Myslím, že nie je potrebné zdôrazňovať, že naša tvár vyžaruje práve to, čo prežívame a ako sa cítime.

            Na druhej strane je tu aj dobrá správa. Hoci hriech a zlo striehne na teba a na teba je upriamená jeho žiadostivosť, túžba, ty ho opanuj. S Božou pomocou ho môžeš a máš opanovať, teda ovládnuť a nedať mu priestor vo svojich myšlienkach, slovách i skutkoch. Máš tú moc odolať pokušeniu! A ak ti niekto tvrdí, že nie, alebo ak sa ti zdá, že v tejto veci nemáš na výber, je to len ďalšia forma pokušenia. Bojovať so zlom a s hriechom je možné a má to zmysel. Sám Pán Ježiš bojoval so zlom a s pokušením a používal k tomu osvedčenú zbraň. Božie slovo! Na každé pokušenie môžeme odpovedať Božím slovom a potom už neexistuje protiargument. V liste Efezským čítame: Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!  

            Na záver teda jedna výzva: Chceš, aby bolo menej zla vo svete? Nedovoľ mu, aby sa šírilo skrze teba! Amen.                              

                                                                                           Miroslav Kerekréty